Rabu, 21 Mac 2012

Persoalan PentakrifanPersoalan Pentakrifan - Ialah persoalan yang awal-awal mendesak akal saya untuk dijawab bagi menyelesaikan sebuah kajian ilmiah tentang sufisme. Saya dapatkan jawabannya sebelum dijadikan sebagai bagian pertama penulisan kajian itu. Sekarang saya turunkan di sini dengan sedikit suntingan semoga boleh berkongsi manfaat. 
           
Pentakrifan merupakan awal bicara keilmuan. Oleh itu jadi sangat wajar bagi seorang pembicara ilmu memahami persoalan pentakrifan sebelum apa-apa supaya mauduk yang ingin dibicara terpandu lantaran makna sesuatu sentiasa berkembang menuturi perjalanan kehidupan insan. Pemikir Muslim tersohor abad ke-20, Malek Ben Nabi (1970) membahas persoalan ini awal sebelum melanjutkan halaman buku analisis sosial beliau terhadap isu krisis intelektual muslim.

Menurut beliau, aktiviti memberi takrif dimulakan dengan meletakkan nama. Itulah aktiviti akal pertama yang dengan itu takrif pertama telah terbina bagi sesuatu yang masuk dalam lingkungan fahaman seseorang dan ia menjadi bukti kewujudannya. Beliau kemukakan dalil naqli tentang aktiviti meletak nama sebagai aktiviti pemula pentakrifan dengan firman Tuhan :

Ertinya : Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, “sebutkan kepada Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar

Takrif mestilah merangkumi sesuatu dan tidak melebihi had sesuatu tersebut seperti yang dihajat (contextual). Pentakrifan wajib harmoni dengan masa dan ruang dengan merujuk insan sebagai makhluk sosial yang bertanggungjawab membina takrif tanpa sedar sepanjang perjalanan hidup. Dalam kata lain, takrif mestilah ditakrifkan oleh pelakunya dalam keadaan dia sedar bahawa aktiviti pemaknaan itu mesti bersifat mempunyai human interest dan sosialistik.

Sehingga dapat dikatakan bahawa sesuatu yang setelah ditakrifkan menurut kefahaman di atas, jika mempunyai hubungan makna yang terlihat benar oleh pandangan sarwa agama (yang kekal mutlak), yang tertayang pada kitab al-Quran dan hadith Nabi saw, maka yang ditakrifkan itu dihukum benar dan sah di sisi agama. Begitu agama merujuk kepada nilai  sebagai penghakiman mutlaknya (ultimate goal), tidak hanya kepada zahir sesuatu perbuatan atau perkataan khusus insan laksana difahami sekelompok manusia keliru pada hari ini.

Hal ini kelihatan pada ungkapan Jalaluddin Rakhmat ketika menitip pesan buat para pejuang-intelektual agama :

"Intelektual adalah manusia yang terlibat dengan nilai, I'homme engage. Encyclopedia of Social Sciences menegaskan bahawa sepanjang sejarah, para intelektual bangkit karena dorongan keagamaan dalam arti luas. Perhatian seorang intelektual berkenaan dengan nilai-nilai akhir (ultimate), yang terletak di luar pengalaman konkret (beyond the immediate concrete experience), seperti yang diperjuangkan oleh Fathimah".

Pengalaman konkrit yang dimaksudkan ialah perbuatan-perbuatan manusia di alam nyata manakala nilai ialah makna yang tinggal di dalam perbuatan tersebut.

Kaedah bahasa arab semantik seperti dipopular oleh Profesor Syed Muhammad Naquib Al-Attas lewat wacana-wacana ilmiahnya dalam mentakrifkan sesuatu, wajar kita ambil perhatian. Seperti disebut beliau, bahawa ‘bahasa membayangkan hakikat kewujudan’, menunjukkan hubungan erat tiga  serangkai bahasa-kewujudan-makna. *Rujukan :

Malek Bennabi (2005), Krisis Intelektual Muslim. Zulkarnain Mohamed dan Farid Mat Zain (terj.), Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd., hal. 3

Surah al-Baqarah (2) : 31, Al-Quran dan Terjemahannya (Rasm Uthmani), Kuala Lumpur : Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd. 

Jalaluddin Rakhmat (2001), Meraih Cinta Ilahi : Pencerahan Sufistik, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hal. 292

Syed Muhammad Naquib Al-Attas (2007), Tinjaun Ringkas Peri Ilmu Dan Pandangan Alam, Pulau Pinang : Penerbit Universiti Sains Malaysia, hal. 47. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan